שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 132976 הדפס   חזור >>
נושא:

מכירת זכויות במקרקעין בשדרות בן צבי 49 פינת רח' היתד בתל אביב

תאריך הזנה:11/06/2017 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
24/09/2017
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
2 מיליון ש"ח ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. חברת דואר ישראל בע"מ (להלן - חברת הדואר) מעוניינת למכור את זכויותיה במקרקעין הידוע כגוש 7053 חלקות 31-27 הנמצא בשדרות בן צבי 49, פינת רחוב היתד תל אביב (להלן: "הנכס"), בגודל כולל של 4,405 מ"ר כמפורט במסמכי המכרז. 2. זכויות חברת הדואר בנכס הנן מכח הסכם העברת נכסים שנחתם בין מדינת ישראל לחברת הדואר בתאריך 7.12.2005. חברת הדואר פועלת אל מול רשות מקרקעי ישראל לשם חתימה על הסכם חכירה למשך 49 שנים החל מיום 1.3.2006 עם זכות לחכירה ל-49 שנים נוספות. 3. הנכס הינו קרקע המהווה חלק מ"מתחם בזק המורחב", הנמצא בדרום תל אביב, ונכלל בתחום תכנית תא/4000 המייעדת את כלל השטח לשכונת מגורים חדשה בשם "פארק החורשות" הידוע גם כפרויקט "BLOOM TLV". 4. הנכס יימכר AS-IS, כשהוא נקי מכל אדם וחפץ, למציע הזוכה במכרז זה ובהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז להלן. 5. על המציע לבדוק באופן עצמאי את כל היבטי הודעה זו, כמו גם את כל מסמכי המכרז, וכן כל נתון משפטי, תכנוני, סטטוטורי, ביצועי, תפעולי, עסקי או אחר, הרלוונטי לצורך הגשת הצעתו במסגרת המכרז. 6. יובהר כי נכון ליום פרסום מכרז זה, לאור מצבן הרישומי של זכויות הדואר בלשכת רישום המקרקעין, לא ניתן לרשום הערת אזהרה ו/או משכנתא לטובת המציעים. למציעים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי חברת הדואר בעניין זה, ויובהר כי נתון זה אינה מהווה כל עילה להפחתת סכום ההצעה. 7. רשאים להשתתף במכרז מציעים המנהלים ספרי חשבונות ורשומות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976. 8. על המציע לצרף למסמכי המכרז ערבות אוטונומית מאת בנק בישראל או חברת ביטוח בעלת רישיון מבטח ישראלי על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א - 1981, על סך של 2 מיליון ₪, כמפורט במסמכי המכרז. 9. המכרז כולל הליך תחרותי דו שלבי, כמפורט במסמכי המכרז. 10.ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של חברת הדואר שכתובתו www.israelpost.co.il/content.nsf/pages/mihrazim 11. סיור בנכס ובסביבתו, יתקיים בתאריך 19.6.2017 בשעה 11:00 בשדרות בן צבי 49, פינת רחוב היתד, תל-אביב. 12. לשם קבלת הסברים והבהרות באשר למכרז זה, רשאי המציע לפנות בכתב אל גב' לימור בן עמרם מנהלת מחלקת הרכש של חברת הדואר בדוא"ל limorba@postil.com. מענה לשאלות יתפרסם באתר האינטרנט של חברת הדואר והמציעים יחשבו כמודעים למענה זה מרגע פרסומו. .13חברת הדואר אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא. חברת הדואר שומרת על זכותה לבקש לקבל הצעות נוספות ומשופרות ממשתתפי המכרז. 14. את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור במסירה ידנית בקומת הכניסה המרכזית בבניין חברת דואר ישראל בע"מ בדרך ההגנה 137, תל אביב (בסמוך לעמדת הביטחון), כאשר היא נמצאת במעטפה סגורה הנושאת את הציון "מכרז פומבי מס' 132976" עד לתאריך 24.9.2017 בשעה 12:00. 15. מעטפות מכרז ו/או מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, יפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז בדיוני ועדת המכרזים.
הערות:בתאריך 12.9.2017 הועלו לאתר :1. מסמכי מכרז מעודכנים . 2.תשריט עסקה 3.הסכם חכירה מעודכן. בתאריך 18.9.2017 הועלה מענה לשאלת הבהרה ועדכון כללי.
איש קשר:לימור בן עמרם, בדוא"ל: limorbA@postil.com
ענף:מקרקעין / נדלן
טפסי המכרז: הסכם חכירה ספטמבר 2017 ו  תשריט עסקה ספטמבר 2017 ו  מסמכי מכרז מעודכנים ספטמבר 2017
טפסי עדכונים: פרוטוקול כנס ספקים  מענה על שאלות  קובץ שאלות/ תשובות 2  בקשה למתן צו ארעי  עדכון מיום 17.7.17  מענה לשאלות הבהרה 3
טפסי תוספת: הגשת שאלות  הסכם העברת הנכסים  נספח ההסכם  פרסום 33-17 בערבית.pdf  פרסום 42-17 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בשד. הרכס 21 בפארק הטכנולוגי במודיעין (בבניין 4 ליד עמדת השומרים). (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*ניתן לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר